นายอบชัย เวียนวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Online: 20 user(s)
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  :  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านเดื่ออุดม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43100
โทรศัพท์ 042 - 449030 email: duatai@duatai.org website :http://www.duatai.org
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอน 3 ระดับคือ
1. ่ระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 2
2. ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
3. ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15
มีนักเรียน โดยเฉลี่ย คน บุคลากร คน มีนายสมศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
คำขวัญของโรงเรียน การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
ด้านปริมาณและคุณภาพ
1 นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
2 นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุสาระการเรียนรู้
3 นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
4 นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีพลานามัยสมบูรณ์

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในเรื่องต่อไปนี้
1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2 ซื่อสัตย์สุจริต
3 มีวินัย
4 ใฝ่เรียนรู้
5 อยู่อย่างพอเพียง
6 มุ่งมั่นในการทำงาน
7 รักความเป็นไทย
8 มีจิตสาธารณะ

??

ภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ในปีการศึกษา 2555

?? ??หลังจากวาตภัย
หลังจากวาตภัย
19-06-2014
หลังจากโรงเรียนประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 แล้ว อีกประมาณ 1 สัปดาห์ ก็สามารถซ่อมแซม อาคารเรียนให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม ...
โรงเรียนประสบวาตภัย
โรงเรียนประสบวาตภัย
19-06-2014
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 18.30 น.ได้เกิดพายุพัดอย่างรุนแรงที่โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ จึงทำให้เกิดสภาพวาตภัยขึ้นที่อาคารเรียนอาคาร ...
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
19-06-2014
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ? ได้แก่โรงเรียนบ้านเดื่อใต้? โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก โรงเรียนบ้านหัวหาดวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านพวก ...
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อร่วมจัดงานวันภาษาไทย
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อร่วมจัดงานวันภาษาไทย
19-06-2014
โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ? ได้แก่โรงเรียนบ้านเดื่อใต้? โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก โรงเรียนบ้านหัวหาดวิทยา และโรงเรียนชุมชนบ้านพวก ...
แผนที่โรงเรียน
24-06-2013
แผนที่โรงเรียน
โครงการกี่กระตุกแบบพิเศษ
12-06-2012
?โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ทำโครงการกี่กระตุก แบบพิเศษ เป็นการร่วมมือระหว่างครูผู้สอน กับนักการภารโรง? ครูผู้สอนหาแบบกี่มาจากหนังสือให้นักการภารโรงผลิต ดังเห็นในรูป นี่คือต้นแบบ ...
โครงการเกษตรเพื่ออหารกลางวัน
12-06-2012
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น 1.โครงการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์? ??? ได้รับพันธุ์กบจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ...
ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา
19-06-2014
สภาพชุมชน
21-05-2012
รอ
แผนที่โรงเรียน
04-06-2012
เส้นสีเหลืองคือแนวแม่น้ำโขง เส้นสีเหลืองจาง มีหมายเลข 212 คือถนนหนองคาย-โพนพิสัย
อาคารเรียนอาคารประกอบ
04-06-2012
                   
ข้อมูลบุคลากร
10-12-2015
...
ข้อมูลพื้นฐาน
12-06-2012
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านเดื่ออุดม ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ...

5 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
17/08/12 21:54» ผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียน..
16/02/12 21:09» ขอเชิญครูนักเรียนผู้ปกครองใช้กระดานถามตอบ..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้

ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100
โทรศัพท์ 0-4244-9030 โทรสาร 0-4244-9030
email: duatai@duatai.orgCopyright©2016 duatai.org
Development from SMEweb 1.5f Power By คุณครู.คอม